Criteria voor gemeenteliederen
niet bedoeld om alles in een vakje te willen plaatsen, maar om eerlijk na te denken over ‘wat zingen we nu eigenlijk’, welke richting brengt het ons uit ?

 

1. is de inhoud in overeenstemming met Gods Woord en waarheid

-welke Godsbeeld komt er naar voren

-welke bijbelteksten zijn de basis van het lied

-welk beeld van onszelf toont het lied

-welke gedachten worden aangereikt

-wat is de visie die erachter ligt

 

2. welke richting heeft het lied, welke emoties worden geraakt

-staat onze liefde tot God centraal

-brengt het ons dichter bij God, worden we op God gericht

-is er evenwicht in hart, ziel en verstand

-daagt het ons uit tot zuiver leven met God

-daagt het ons uit tot naastenliefde

-moedigt het ons aan om getuigen te zijn

-staat het dicht de werkelijkheid van het leven

 

3. spreekt het de taal van deze tijd

-hedendaags woordgebruik

-voor iedereen begrijpelijk

-komt de strekking duidelijk over

-zit er een eenduidige lijn in

-is het voor buitenkerkelijke/pasbekeerden begrijpelijk

 

4. zijn de woorden en de muziek in overeenstemming

-past de melodie bij de sfeer en de boodschap van het lied

-is de melodie makkelijk zingbaar, zonder te voorspelbaar te zijn

-zit er voldoende opbouw en spanning in

-lopen de woorden goed in de melodielijn

 

5. wat is het thema van het lied (staat dit in het hele lied duidelijk centraal?)

-oproep tot lofprijzing en aanbidding

-direct tot God gerichte lofprijzing en aanbidding

-geloofsbelijdenis, bijbelse waarheid over brengen, geloofsgroei

-toewijding, verootmoediging, belijden van zonde en afhankelijkheid

-verwachting van God, toekomstverwachting

-bemoediging, vertroosting, versterking in persoonlijke nood en ziekte

-aanmoediging tot heilig leven, inspirerend tot naastenliefde en inzetten gaven

-uitdaging tot getuigen, zending, praktische hulpverlening, geven

 

6. is de liederenkeuze voor een dienst in balans

-keuze uit psalmen, lofzangen en geestelijke liederen

-oude en nieuwere liederen (maximaal 1 nieuw lied per maand aan leren)

-zijn de liederen bekend bij de mensen en brengen ze de mensen bij God

-doet de liederenkeus recht aan de verscheidenheid aan gemeenteleden