Songwriting for worship

 Worship in Spirit and in Truth                               door Graham Kendrick  


samenvatting van een  artikel uit Composing for Worship ISBN 1-85311-524-X
door Filip Leenman 8-2007. Het is de moeite waard om dit boek te lezen!


De Samaritaanse vrouw stelde aan de Joodse vreemdeling een vraag over aanbidding. Tegen de historische achtergrond zou je een verhandeling over het verleden verwachten. Maar Jezus antwoord had betrekking op het heden en de toekomst.  " de tijd komt en is nu."

De afweging temidden van alle discussies is; Waar zoekt God naar?
De Vader zoekt aanbidders in Geest en in Waarheid.
Waar zoekt Hij? Temidden van een wereld van zondige mensen.

Er is een beweging van nieuwe spiritualiteit gaande, een nieuwe bron van waaruit de huidige lofprijs en aanbidding voortvloeit.
De kenmerken hiervan zijn:
* het priesterschap van alle gelovigen
* toewijding aan evangelisatie en zending
* vernieuwde belangstelling voor de Bijbel
* gemeenschapszin, o.a. in kleine groepen
* nadruk op vervulling met de Heilige Geest en de gaven van de Geest.

De muziekstijl van de nieuwe liederen hiermee verbonden, sluit aan op die van de hedendaagse populaire cultuur.
De samenzang wordt begeleid door zangers en een band.
Technische hulpmiddelen zoals overheadprojector en beamer maken het aanleren van nieuwe liederen makkelijker.

De onderwerpen van de liederen zijn vaak gebaseerd op de populaire theologische trends van het moment en van de bewegingen waar ze uit voort komen.
Het publiceren en uitbrengen van cd's en muziekboeken heeft de invloed doen toenemen.
Aanbiddingsleiders zijn 'persoonlijkheden' en rolmodellen geworden die met hun nieuwe sound en stijl de wereld in hoog tempo veroveren.

Waarachtige aanbidding

De inhoud van ware aanbidding vinden we in Johannes 4.
Aanbid de Vader. Muziek zelf is niet de aanbidding, het gaat om de uitdrukking van onze persoonlijke relatie met God.

In Geest; waarachtige aanbidding wordt voorgebracht en verlicht door de Heilige Geest

In waarheid; het is gebaseerd op de werkelijke historische feiten van Gods heilsgeschiedenis zoals beschreven in de bijbel. De inhoud is de openbaring van Christus door het onderwijs van de apostelen en profeten. Het vereist oprechtheid, 'innerlijke waarheid' en integriteit, het hele leven is een offer voor God.

Het is niet enkel een individuele activiteit, we zijn deel van de gemeenschap van gelovigen.

Aanbidding heeft betrekking op de hele persoon; lichaam, verstand, ziel, geest.
Het gaat om participatie niet om observatie.

God is aanwezig als we aanbidden door de Heilige Geest.
Als we tot Hem komen, komt Hij tot ons en kan Hij zich manifesteren.
We verwachten Gods leiding en openbaring door de gaven van de Geest.
Muziek kan, als deze met gevoel en vaardigheid wordt gebruikt, vorm geven aan de beweging en respons op Gods aanwezigheid.

Aanbidding is zowel horizontaal als verticaal. Gebed en profetie zijn zowel offers aan God als geschenken van God. Muziek helpt ons tot elkaar te spreken in Psalmen, gezangen en geestelijke liederen (Ef. 5:19)

Aanbidding komt voort uit de levende gemeenschap en relaties van toegewijde gelovigen.
Muziek kan ons verenigen in gemeenschappelijke gedachten en gevoelens. Het helpt ons één lichaam te zijn.

Aanbidding moet gezien worden als een levensstijl, niet als een tot speciale diensten of tot onze liederen beperkte activiteit.

Het christelijke leven is een strijd. Een strijd tegen het vlees, de wereld en de duivel om een toegewijd leven te leiden. We brengen geestelijke waarheid, autoriteit en overwinning voor het koninkrijk van God.

Het hoogtepunt van aanbidding komt als elke knie zich zal buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. De bestemming van het universum is Christus voor eeuwig te aanbidden. Wat we nu op aarde doen is vooruitgrijpen op deze hemelse aanbidding.

De hedendaagse aanbiddingsmuziek heeft veel bijgedragen in het veranderingsproces van aanbidding in de kerken. De muziek van eigen bodem en de uitnodigende aard brengen een sterk gevoel van identiteit en betrokkenheid. Het gebruik ervan stimuleert talent en inzetbaarheid van meerdere gemeenteleden waar voorheen maar één persoon dienstbaar kon zijn.


Overwegingen voor het schrijven van aanbiddingsmuziek.


Oprechtheid en echtheid zijn van belang, het gaat om wat je raakt, om wat doorleeft is.

Theologische invloed is van groot belang. Vaak zijn liederen de belangrijkste bron van bijbelkennis. Daarom is zorgvuldigheid hierin geboden.

Het gaat om Jezus Christus, Zijn vervulling van het Oude Testament, Zijn geboorte, leven, dood, opstanding, hemelvaart en wederkomst.

Een goede test voor de juiste balans vinden we in de dynamiek van het avondmaal;
* herbeleving; we proclameren de historische gebeurtenissen in het leven Jezus zoals door de apostelen en profeten beschreven.
* verwezelijking; we delen in Jezus' dood en opstanding en ervaren door het geloof Zijn kracht in ons leven.
* perspectief; we zien uit naar de vervulling van Gods plan voor de toekomst als alles onder Christus heerschappij wordt gebracht en er een einde komt aan dood, zonde en lijden, als het koninkrijk van gerechtigheid en vrede voor eeuwig zal heersen.

Wat zijn goede kwaliteiten voor samenzangliederen?


* toegankelijkheid voor een breed publiek met een diverse culturele en intellectuele achtergrond

* eenvoud, de tekst en melodie moeten goed lopen en rijmen en tijdens het zingen begrepen kunnen worden

* theologische integriteit, dicht bij het woord van God en het uitdrukken toewijding en overgave

* overtuigingskracht, vrij van vaagheden, twijfel of vrije interpretaties.

* muzikaal moet het aansluiten bij de cultuur en goed zingbaar zijn voor de aanwezigen.

De uitdaging en het proces van het schrijven voor aanbidding.

Laat het lied aan betrouwbare vrienden beoordelen.
Test het lied in een representatieve groep of bijeenkomst, peil de reacties of het lied goed werkte. Is het een solo of een samenzanglied? Is zowel de tekst als de melodie geschikt? Breng als het nodig is wijzigingen aan.

Voor wat het persoonlijke vlak betreft; blijf je uitstrekken om een aanbidder te zijn, groeiend in een intieme relatie zodat de creativiteit daaruit voortvloeit.

Zoek muzikaal gezien naar wat fris en origineel is maar toch toegankelijk voor de gemiddelde gemeente. Neem de tijd om je te laten inspireren.

Hoop voor de toekomst.


In deze tijd is er meer dan ooit gelegenheid voor vernieuwing en experiment. Door de hedendaagse media is zowel invloed als beïnvloeding mogelijk. Mijn hoop is dat deze aanbidding de vrucht is van heilige levens. Dat er een diversiteit aan stijlen is, omdat de hele kerk in de hele wereld alleen samen Gods heerlijkheid kan weerspiegelen.
Ik hoop dat dit de kwaliteit ten goede zal komen, zodat we het beste kunnen geven wat we hebben.

Ik verlang naar liedschrijvers die theologische diepgang brengen.
We hebben liederen nodig die de bijbelse waarheden, karakters en verhalen vertolken, een soort Alpha-Cursus in liedvorm.
We hebben liederen nodig die de kerk aanmoedigen voor zending en dienstbaarheid.
Liederen die ons voorbereiden op vervolging en wereldwijde onrust.
Liederen met thema's die weinig aan bod komen zoals drie-eenheid, het priesterschap van Christus, volharding, voorziening, goede werken, lijden en klaagliederen.

Ik hoop dat we een betere balans kunnen vinden tussen vrijheid en spontaniteit enerzijds en orde en structuur anderzijds.


Ik hoop dat meer christelijke schrijvers muziek van grote schoonheid en geestelijke kracht zullen schrijven die buiten de kerkmuren de cultuur en omgeving zullen beïnvloeden.

Ik hoop dat verschillende generaties elkaar zullen vinden om samen de kloven van smaak, stijl en cultuur te overbruggen en dat we het beste van het oude en het beste van het nieuwe zullen combineren.

Ik geloof dat er in de toekomst meer nadruk zal zijn op langdurige bijeenkomsten voor aanbidding en gebed. Het doel zal zijn om dieper in Gods aanwezigheid te komen.
Van daaruit zal de roep komen tot meer te leven vanuit Zijn aanwezigheid in het dagelijkse leven en in de dienstbaarheid aan de armen.


John Piper schrijft in zijn boek 'Laat de volken verheugd zijn':

Zending is niet het ultieme doel van de kerk. Aanbidding is dit.
Zending bestaat omdat er geen aanbidding is. Aanbidding is het ultieme omdat God het ultieme is, niet de mens. Als deze eeuw voorbij is en de ontelbare miljoenen verlosten zich neerbuigen voor de troon van God zal zending voorbij zijn. Het is een tijdelijke noodzaak. Maar aanbidding blijft eeuwig...  Maar aanbidding is tegelijk de brandstof voor de zending. Passie voor God gaat vooraf aan het preken over God. Wat je niet koestert kunt je niet aanbevelen. Zending begint en eindigt in aanbidding.

Nog nooit heeft muziek zo'n overtuigende invloed in de wereld gehad als nu.
Miljoenen zoeken entertainment, ontspanning, identiteit en steeds vaker spiritualiteit in muziek.
Toch heeft de wereld nog weinig muziek gehoord die vibreert van waarheid en die verzadigd is van de kracht van de Heilige Geest. Die het doel vervult waarvoor muziek geschapen is; om God te verheerlijken en zijn grootste geschenk aan de mensheid te vieren; Jezus Christus.
Het is de hoogste tijd. Laten we ons hiervoor inzetten.