De nieuwe en levende weg

De nieuwe en levende weg.

Hebreeen 10:19-22:Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote Priester hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water.

Jezus is de weg tot God, de nieuwe en levende weg, de weg door de tabernakel.

De tabernakel moest Mozes maken n.a.v. het hemelse voorbeeld. Alles wijst naar Gods plan.

God wil bij Zijn volk wonen. Jezus heeft bij ons 'getabernakeld', Gods tent zal straks bij ons zijn.


Brandoffer altaar:

-hout en koper, ruw en bebloed en rokend doordat er elke dag twee lammeren geofferd werden.

Dit is beeld van Jezus menswording, het lam van God dat geofferd werd, het kruis, Zijn lijden, Zijn plaatsvervangend sterven voor ons. Alleen via het kruis is er toegang tot Gods genade troon.


Wasvat:

-koper, gemaakt van spiegels van de vrouwen; reinigend water, beeld van de doop, het teken van wedergeboorte, gestorven met Christus (altaar) opgestaan tot een nieuw leven. Het woord is als een spiegel zodat we kunnen zien waarvan we steeds weer reiniging nodig hebben.


1 Kor 9 : 13: Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont

Johannes 14:23: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.


--------------------in het het heiligdom------------------------------------------------------------------------------

Gouden Kandelaar, zeven lampen gevuld met olie; beeld van de Heilige Geest, Jezus is gezalfd met olie, Hij is het licht van de wereld, het licht schijnt op het woord-

7 armen, 7 voudigheid van de Geest, vrucht en bloemknoppen beeld van de vrucht van de Geest.


Toonbrooden, twaalf stuks, elke sabbat vers, geurend met mirre, Jezus is het Woord van God,

het voedt ons, het is voor iedereen. Hij brak het brood, gaf zich zelf als een geurende gave


Reukofferaltaar; plaats van gebed, het reukoffer bestond uit vier ingredienten in gelijke delen,

lofprijzing, dankzegging, belijden en voorbede.


----------in het heilige der heilige-------het voorhangsel is gescheurd door Jezus offer-------------------

Ark van het verbond: met goud overtrokken, twee gouden cherubs met hun vleugels boven het verzoendeksel. De troon van Gods genade, hier offerde Jezus zijn eigen bloed. Hier sprak God met Mozes als met een vriend vanuit de lichtglans, de heerlijkheid van God.

In de ark zijn de twee stenen platen met de tien geboden; wij kunnen de wet niet houden,

maar doordat het verzoendeksel met bloed van Jezus is bedekt is onze tekortkoming teniet gedaan.

De staf van Aaron; staat voor het priesterschap, Jezus is de hoge priester en ook de goede herder, de staf bloeide met amandelbloesem, dit staat voor leven uit de dood, Jezus is de eerste opgewekt uit de dood. De staf staat ook voor het koningschap en de heerschappij.

De staf werd een slang die de andere slangen opat, Jezus heeft de Satan overwonnen.

De kruik met manna; Jezus is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Hij heeft nu plaats genomen in de troon van God. Manna was er elke dag, God voorziet, geef ons heden ons dagelijk brood. Hebreeën noemt specifiek de gouden kruik, dit wijst op zijn heerlijkheid en goddelijkheid.


Hebr. 4:14

Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.

Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden,maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.